Informácia o zásadách spracúvania osobných údajov

S účinnosťou odo dňa 25. mája 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Nariadenie“). V súvislosti s Naradením nadobudol dňa 25. mája 2018 účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“).

I. TOTOŽNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

 

1.1. Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom spoločného prevádzkovateľa (ďalej len „Spoločnosť“), ktorým je

Obchodné meno/meno a priezvisko

IČO

Adresa trvalého bydliska/sídlo

PSČ

Obec

BENCONT DEVELOPMENT, a. s.

44 119 640

Vajnorská 100/A

831 04

Bratislava

2JTI, s. r. o.

44 648 928

Vajnorská 100/A

831 04

Bratislava

GULIREAL, s. r. o.

36 616 672

Vajnorská 100/A

831 04

Bratislava

NOVÝ MARTIN M2, a. s.

47 575 212

Vajnorská 100/A

831 04

Bratislava

BENCONT PROPERTY, s. r. o.

35 965 673

Vajnorská 100/A

831 04

Bratislava

1.2. Spoločnosť môže vaše osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Spoločnosť prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa vždy postupuje s odbornou starostlivosťou a dbá o bezpečné a zákonné spracúvanie osobných údajov, zverených sprostredkovateľovi. 

1.3. Vaše osobné údaje Spoločnosť zdieľa s tretími osobami iba vtedy, ak je ich zdieľanie v súlade s Nariadením a so Zákonom; toto zdieľanie je zároveň upravené na zmluvnom základe, aby bola zabezpečená maximálna ochrana vašich osobných údajov.

1.4. Spoločnosť rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými prichádza do kontaktu, a to bez ohľadu na to, či Spoločnosť osobné údaje spracováva sama, v pozícii prevádzkovateľa, alebo ich spracováva ako sprostredkovateľ v mene iného prevádzkovateľa - obchodných partnerov Spoločnosti. Spoločnosť rešpektuje právo na súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získa, vrátane osobných údajov.  Informačnú bezpečnosť a ochranu informácií, hlavne osobných údajov, považuje Spoločnosť za dôležitú súčasť svojho fungovania na trhu poskytovaných služieb, a dbá na to, aby boli informácie v systémoch Spoločnosti dôsledne chránené, aby boli spracúvané výlučne na to poverenými osobami, a aby tieto informácie neboli sprístupňované na to nepovoleným osobám.

1.5. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy a jej následného plnenia môže mať za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvný vzťah a uskutočniť predaj. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zákonnej povinnosti Spoločnosti (napríklad účtovníctvo, povinnosti voči katastru, dodávateľom energií, AML, reklamácie, práva dotknutých osôb, oznamovanie protispoločenskej činnosti), ste povinný poskytnúť osobné údaje a strpieť ich spracúvanie. Neposkytnutie osobných údajov na tieto účely môže mať za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu, poskytnutie s tým súvisiacich služieb.

II. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ICH UCHOVÁVANIE A POSKYTOVANIE

2.1. Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia predaja nehnuteľností a s tým súvisiacich úkonov, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu alebo na základe predzmluvného vzťahu v rámci úkonov, ktoré je potrebné vykonať s cieľom zmluvný vzťah uzatvoriť (zmluva o budúcej zmluve, rezervačná zmluva, zmluva o prevode nehnuteľností). S predajom nehnuteľností súvisia aj zákonné povinnosti, ktoré musí spoločnosť plniť podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (zmluvy, vady, reklamácie),                                                                             zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

V prípade uplatnenia reklamácie na vady na nehnuteľnosti budú vaše osobné údaje spracúvané v súlade s pôvodným účelom spracúvania (predaj nehnuteľnosti) podľa čl. 6 ods. 4 Nariadenia.  

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov a poskytnuté na účely zabezpečenia plnenia zmluvného vzťahu príslušnej distribučnej spoločnosti (energie, voda), zmluvným stranám, príslušnému katastru nehnuteľností, správcovi bytového domu, v prípade záložného práva príslušnej banke, subjektu, ktorý realizuje stavebné úpravy, opravy, najmä v prípade vybavenia reklamácie a odstránenia prípadných vád na nehnuteľnosti. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj sprostredkovateľovi.

2.2. V prípade ak nám poskytnete svoje osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, môžeme vám zasielať informácie o priebehu a realizácii stavby, v prípade, že prejavíte nezáväzný záujem o kúpu nehnuteľnosti. Tiež vám môžeme zasielať informácie o novinkách v rámci činnosti.

Vaše osobné údaje budú spracúvané do ukončenia činnosti spoločnosti alebo do odvolania vami udeleného súhlasu. osobné údaje sa neposkytujú.

Vami udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvaných osobných údajov do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť písomne na niektorú z uvedených adries alebo elektronicky na adrese rusnak@bencontd.sk

2.3. Na základe plnenia zmluvného vzťahu a s tým súvisiacich finančných transakcií, spracúvame vaše osobné údaje s cieľom plnenia zákonných povinností súvisiacich so zabezpečením účtovníctva. Vaše osobné údaje spracúvame na základe  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,   zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,   zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,            zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,  zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu 10 rokov a poskytujeme ich príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi.

2.4. V nadväznosti na realizované zmluvné vzťahy môžeme vaše osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak by bolo nevyhnuté na obhajobu právnych nárokov alebo uplatňovanie súdnych právomocí spracúvať aj osobitnú kategóriu osobných údajov (napríklad údaje o zdraví). Účelom spracúvania sú prípadné súdne spory, mimosúdne urovnania, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia konania a poskytujeme ich účastníkom konania, audítorovi, exekútorovi prípadne inému oprávnenému subjektu v rámci účelu spracúvania.   

2.5. Je v oprávnenom záujme Spoločnosti spracúvať osobné údaje, s cieľom zlepšovania poskytovaných služieb, dokumentovania prípadných podnetov, návrhov, žiadostí dotknutých osôb, alebo reklamácií, ich prešetrenia alebo uplatnenia/preukazovania právnych nárokov Spoločnosti.     

Vaše osobné údaje budeme spracúva po dobu 5 rokov od ukončenia prešetrenia a nebudeme ich poskytovať tretím stranám.  

2.6. Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod. a súčasne je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa, v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.  zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje svojich zamestnancov.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo po dobu platnosti kontaktov.  Osobné údaje môžu byť poskytnuté účastníkom komunikácie.     

2.7. S cieľom zabezpečiť plnenie zákonných povinností, ktoré Spoločnosti vyplývajú z Nariadenia a Zákona pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva budeme spracúvať bude Spoločnosť vaše osobné údaje spracúvať na tento účel po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti.

Vaše osobné údaje poskytneme vám ako dotknutej osobe prípadne subjektu, ktorý zabezpečuje podporu a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.   

2.8. Pre zabezpečenie verejného záujmu v súvislosti archivovaním dokumentov budeme vaše osobné údaje spracúvať na účely správy registratúry a archivácie podľa zákona č.  395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa stanovených retenčných dôb a v prípade evidencií súvisiacich so správou registratúry po dobu 10 rokov od ukončenia evidencie. vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ktoré plní úlohy na úseku správy registratúry a archívnictva a sprostredkovateľovi.               

III. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, Spoločnosť uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

3.2. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

3.3. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

IV. VAŠE PRÁVA

4.1 Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

4.2 Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné.  Pre Spoločnosť je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Spoločnosť, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, atď.). Spoločnosť následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

4.3 Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

4.4 Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť. 

4.5 Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody.  Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

4.6 Máte právo  získať  a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe osobitných predpisov. 

5.8 Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.   

V. KONTAKTNÉ ÚDAJE

5.1.   V prípade akýchkoľvek vašich otázok neváhajte nás kontaktovať na niektorú z vyššie uvedených adries alebo na rusnak@bencontd.sk.